Strona główna Diagnoza dysleksji Diagnoza pedagogiczna
PDF Drukuj Email

 

 

Diagnoza pedagogiczna

 

Diagnoza pedagogiczna, jako podstawa planowania form pracy korekcyjno ? wyrównawczej, a także planowania procesu terapii. W literaturze diagnoza pedagogiczna jest najczęściej utożsamiana z oceną wyników nauczania poprzez sprawdzanie wiedzy uczniów. Jako narzędzia diagnostyczne stosuje się różnorodne sprawdziany wiadomości, które pozwalają na stwierdzenie, jaki jest zakres trudności szkolnych ucznia. Sprawdziany posiadają wiele wad np. dowolność w ich konstruowaniu sprawia, że nie spełniają wszystkich wymogów stawianych testom.

Jeszcze większa dowolność istnieje w badaniach poziomu umiejętności szkolnych. Praktycznie nie ma wyskalowanych testów do badania umiejętności tj. czytanie czy pisanie. Większość istniejących sprawdzianów czytania bada tempo czytania i rozumienia czytanego tekstu oraz preferuje ocenę ilościową. Tego rodzaju sprawdziany w terapii mogą być przydatne jedynie we wstępnych badaniach, mających na celu wyselekcjonowanie uczniów odbiegających poziomem umiejętności czytania od reszty klasy lub w badaniach kontrolnych sprawdzających efekty reedukacji. Na przykład Test szybkiego czytania J. Konopnickiego pozwala określić liczbę przeczytanych wyrazów na minutę, poziom opanowania umiejętności czytania w stosunku do etapu nauczania oraz ewentualne opóźnienie w opanowaniu tej umiejętności, jeśli czyta poniżej poziomu swojej klasy. Informacje te są niewystarczające w przypadku dzieci dyslektycznych, które niekiedy nie czytają w ogóle. Dla rozpoznania trudności dziecka ważniejsza jest ocena jakościowa, dotycząca techniki czytania, rodzaju popełnianych błędów.Utożsamianie diagnozy pedagogicznej z oceną wyników nauczania nie odpowiada koncepcji diagnozy dla potrzeb terapii pedagogicznej, bowiem nie daje ona wystarczających podstaw do planowania postępowania mającego na celu rozwiązanie trudności ucznia. Diagnoza pedagogiczna, jako podstawa pracy korekcyjno ? wyrównawczej musi opierać się na psychologicznej teorii czynności. Analiza przebiegu czynności w diagnozowaniu umiejętności czytania i pisania jest bardzo ważna ze względu na złożoność badanych czynności.

 

W diagnozie pedagogicznej stosuje się następujące metody badawcze:

- obserwacją pedagogiczną

- rozmowy

- wywiad szkolny i środowiskowy

- sprawdziany ( testy) czytania i pisania

- ewentualnie sprawdziany wiadomości szkolnych

- analizę wytworów ucznia

 


 
Copyright ©  PSDLux     Templates Joomla