Strona główna Diagnoza dysleksji SRD (Skala Ryzyka Dysleksji)
PDF Drukuj Email

Skala Ryzyka Dysleksji (SRD):

Proste narzędzie diagnostyczne

Zwraca uwagę rodziców i nauczycieli na zachowania dziecka, które sygnalizują obecność dysharmonii w rozwoju psychoruchowym, szczególnie opóźnień w rozwoju funkcji uczestniczących w czynnościach czytania i pisania.

Ma charakter przesiewowy - pozwala na wstępną diagnozę, która wymaga jednak potwierdzenia

Można ją zastosować w celu zbadania uczniów klas I i II, którzy maja nasilone trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania

Można również dokonać wstępnej oceny dzieci poniżej 6 roku życia (charakter orientacyjny, ponieważ musimy opuścić niektóre pytania np. dotyczące znajomości liter - rezultaty wskazują na mocne i słabe strony rozwoju dziecka)

-osobami dokonującymi oceny SRD są nauczyciel lub rodzic

-podstawą jest gruntowna znajomość dziecka, jego mocnych i słabych stron, jeśli rodzic, albo nauczyciel nie umie odpowiedzieć na jakieś pytanie, wskazana jest obserwacja dziecka

-ma formę kwestionariusza, 21 stwierdzeń dotyczących różnych symptomów ryzyka dysleksji. Stwierdzenia przypisane są określonym sferom rozwojowym, które stanowią 4 podskale główne lub 6 podskal szczegółowych: Motoryka mała 2,20 Motoryka duża 4,10,15 Funkcje wzrokowe 1, 5, 9, 11, 12, 16, 18 Funkcje językowe percepcja mowy 7,13,17,19,21 Funkcje językowe ekspresja mowy 3, 6, 8 Uwaga 14

Sposób badania:

Najkorzystniejsze jest dwukrotne dokonanie oceny ryzyka dysleksji za pomocą SRD

-badanie pierwsze:  to diagnoza wstępna - z końcem pierwszego półrocza w kl. ?0? lub po kilku miesiącach nauki w kl. I - badaniem obejmujemy wszystkie dzieci w grupie - celem jest ujawnienie ewentualnych opóźnień (która sfera i jakie funkcje) - podstawa do podjęcia oddziaływań: ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne

-badanie drugie - kontrola oceny diagnostycznej i skuteczności interwencji - z końcem roku szkolnego w kl. ?0? lub I - celem jest zweryfikowanie diagnozy oraz sprawdzenie czy pomoc jest skuteczna - jeżeli opóźnienia utrzymują się należy skierować na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - oceniamy w ten sposób stopień ich gotowości do podjęcia nauki.

WZÓR:

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

Imię i nazwisko badanego dziecka....................................................Wiek............Klasa.................................................

Miejsce zamieszkania............................................................................................................

Wykształcenie ojca: W, Ś, Z, P.      Wykształcenie matki: W, Ś, Z, P.

 

SKALA RYZYKA DYSLEKSJI ( SRD )

SRD zawiera 21 stwierdzeń, które należy ocenić według skali 4-stopniowej. Cyfry na skali wskazują na brak występowania symptomów ryzyka dysleksji (1 pkt.) lub na stopień ich nasilenia (2-3-4 pkt.). Zakreślenie cyfry oznacza, że dany symptom

NIGDY   1 CZASEM 2 CZĘSTO  3 ZAWSZE  4

nie występuje                    występuje                            występuje                            występuje

 

 

Proszę uważnie przeczytać poniższe stwierdzenia i zakreślić kółkiem cyfry najlepiej charakteryzujące zachowanie dziecka.

 

 

1.

Dziecko ma trudności z zapamiętywaniem rzadziej występujących liter.

1

2

3

4

 

2.

Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami.

1

2

3

4

 

3.

Dziecko ma wadę wymowy.

1

2

3

4

 

4.

Dziecko jest mało sprawne ruchowo - słabo biega, skacze, źle jeździ na rowerze.

1

2

3

4

 

5.

Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie, oraz odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich  od strony prawej do lewej.

1

2

3

4

 

6.

Dziecko przekręca słowa ( mówi np. kraktor), zmienia przedrostki w wyrazach( np. zauczyć się ) albo używa nieprawidłowych form gramatycznych.

1

2

3

4

 

7.

Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu ( np. g - k, z - s, dlatego nie dostrzega różnic w wyrazach góra - kura, koza - kosa ).

1

2

3

4

 

8.

Dziecko ma problem z budowaniem poprawnych wypowiedzi ( zmienia szyk wyrazów w zdaniu, błędnie używa trudniejsze wyrazy ).

1

2

3

4

 

9.

Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami ?LEGO?, puzzlami lub nie umie układać ich według wzoru ( tworzy tylko własne kompozycje).

1

2

3

4

 

10.

Dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

1

2

3

4

 

11.

Dziecku sprawia problem odróżnianie i zapamiętanie liter o kształtach identycznych,  lecz  inaczej położonych w przestrzeni ( np. b - p - g - d ).

1

2

3

4

 

12.

Dziecko niechętnie rysuje.

1

2

3

4

 

13.

Dziecko ma trudności z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w sekwencje (np. nazwy pory dnia i posiłków, dni tygodnia, pory roku, szeregi 4-cyfrowe ).

1

2

3

4

 

14.

Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo rozprasza się.

1

2

3

4

 

15.

Dziecko źle funkcjonuje na zajęciach fizycznych.

1

2

3

4

 

16.

Dziecko ma trudności z odróżnieniem i zapamiętaniem liter o podobnych kształtach ( np. m - n, l - t - ł ).

1

2

3

4

 

17.

Dziecko ma trudności z wyróżnieniem głosek w słowach ( np. nos = n - o - s ).

1

2

3

4

 

18.

Dziecko ma problemy z odtwarzaniem prostych szlaczków i figur geometrycznych.

1

2

3

4

 

19.

Dziecko ma trudności z łączeniem głosek w słowo ( np. o - k - o = oko ).

1

2

3

4

 

20.

Dziecko ma problemy z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,wiązaniem kokardek.

1

2

3

4

 

21.

Dziecko ma trudności z dokładnym zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek.

1

2

3

4

 

 
Copyright ©  PSDLux     Templates Joomla